logo

THÔNG TƯ SỐ 05/2019/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2019 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

Thông tư số 05/2019/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2019 hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô 
File đính kèm: Thông tư số 05/2019/TT-BTC

Copyright © 2018. AASC Auditing Firm. All Rights Reserved.